02-301-2223 [email protected]
nba betting app

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้ปรัชญากลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่บริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมาโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัทรวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ดังนี้

  1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัทพร้อมให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดจนมีการทบทวนแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ทั้งระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
  2. มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และรวมถึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ กรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วง ที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
  3. บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมโดย จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต และคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทาง ในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
  4. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาค เพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมืองการให้ของขวัญทางธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
  5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
  6. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
  7. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
  8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใดและรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามานโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ บริษัทปรารถนาให้บุคลากรของบริษัททุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมมือกันยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดควมยั่งยืนต่อสังคมสืบไป จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันสืบไป

ทั้งนี้นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันได้เผยแพร่และจัดทำเป็นเอกสารเพื่อส่งมอบให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วง เพื่อยึดถือและปฏิบัติ และมีการติดตามทบทวนผลการปฏิบัติว่าเป็นไป ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนามาตรการการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชันให้เกิดความยั่งยืนสืบไป