02-301-2223 [email protected]
nba betting app

ราคาหุ้น

ชื่อย่อหุ้น

PPP

ราคาล่าสุด (บาท)

2.04

ราคาเปลี่ยนแปลง (บาท)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

45,800
ราคา ณ วันที่ 2023-05-26 เวลา: 16:22:00

ข้อมูลบริษัท ธุรกิจของเรา ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายสิ่งแวดล้อมและสังคม จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แบบ 56 – 1 One Report / รายงานประจำปี รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แบบ 56-1 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ) หนังสือชี้ชวน

ข้อมูลผู้ถือหุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวที่แจ้งตามตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุม นโยบายจ่ายเงินปันผล หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย วิดีโอนำเสนอ

ข้อมูลหลักทรัพย์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อ : ฝ่ายนักนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทร : 02-301-1550

เบอร์โทรสาร : 02-398-1188

อีเมล์ : [email protected]